Xây dựng, thực thi và giám sát kế hoạch marketing

Lập kế hoạch chi tiết các hoạt động marketing theo mục tiêu của tháng/ quý/ năm; triển khai, giám sát và báo cáo cho lãnh đạo doanh nghiệp như một phòng Marketing thực thụ.

Kế hoạch marketing chính là công cụ chuyển tải những mục tiêu, chiến lược của thương hiệu thành những hành động cụ thể. 
Sự phối hợp của tất cả các nguồn lực trong và ngoài doanh nghiệp vào mục tiêu chính của thương hiệu là yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành công của kế hoạch.

Kế hoạch Marketing được xây dựng dựa trên:

  • Việc phân tích thấu đáo các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của thương hiệu bao gồm kết quả, hiệu quả của các hoạt động kinh doanh và xây dựng thương hiệu
  • Những cơ hội có thể khai thác và những vấn đề mà thương hiệu phải giải quyết
  • Những mục tiêu kinh doanh và xây dựng thương hiệu cụ thể
  • Sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các hoạt động: truyền thông, quan hệ khách hàng, tung sản phẩm, điều chỉnh giá…